REGULAMIN SKLEPU

z dnia 12.12.2020

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] dostępny pod adresem www.catering-vinnica.pl prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest firma NIKOS Sp. z o.o. Sp.k. Wieliczka, Sygneczów 1 , NIP: 6020094728 , adres email: zamowienia@catering-vinnica.pl
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem i dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia klienta z przestrzegania jego zapisów.
 7. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Sklep może w dowolnej chwili zmienić oferowany asortyment .
 10. Dane kontaktowe:
  Adres Sprzedawcy: Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
  Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@catering-vinnica.pl
  Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 885 588 655
  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 30 86190006 0090 0900 1077 0001
  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00 [poniedziałek-piątek]

§2
Definicje:

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. wersja dla spółek z o.o. i spółek akcyjnych
 2. Sprzedawca – NIKOS Sp. z o.o. Sp.k. Wieliczka, Sygneczów 1 , NIP: 6020094728 ,
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.catering-vinnica.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google chrome, Safari itp,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,

§ 4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy , o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Firma NIKOS Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany menu podczas trwania diety

§ 5
Zasady składania Zamówienia

1.W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać rodzaj diety
 2. wybrać kaloryczność
 3. wybrać opcję z weekendami lub bez
 4. wybrać czas na jaki zmawia się dietę
 5. uzupełnić dane niezbędne do realizacji dostawy
 6. zaakceptować regulamin
 7. kliknąć przycisk “Zamawiam i płace”
 8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
 9. w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie

§ 6
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient otrzymuje dostawę w miejsce wskazane w formularzu
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatności elektroniczne
  2. Płatność przelewem
  3. Płatność kartą debetową lub kredytową

§7
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia i jego opłaceniu Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta zaczyna się od dnia wskazanego w formularzu zamówienia pod warunkiem dokonania płatności.
 4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Krakowa, Wieliczki i okolic.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Dostawy realizujmy w godz. 18:00 – 1:00 w dzień poprzedzający dostawę.
 7. W celu realizacji zamówienia pomiędzy klientem, a firmą NIKOS Sp. z o.o. Sp.k, klient kupując catering za pośrednictwem strony www.catering-vinnica.pl wyraża zgodę na kontakt:
  1. sms
  2. mailowo
  3. telefonicznie
 8. Składanie zamówienia odbywa się maksymalnie do godziny 12:00 na 2 dni przed planowaną datą zamówienia (np. dieta, która ma się rozpocząć w środę może być zamówiona najpóźniej do godz. 12:00 w poniedziałek)
 9. Dostawy realizujmy w godz. 18:00 – 1:00 w dzień poprzedzający zamówioną dietę.
 10. Dostawy odbywają się bezkontaktowo, jeśli chcecie otrzymać Państwo od kierowcy informację telefoniczną lub smsową o tym, że dieta została dostarczona proszę o wpisanie tego do uwag podczas uzupełniania formularza.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

§ 9
Warunki przechowywania, podgrzewania i przydatności

 1. Przechowywanie po otrzymaniu cateringu:
  1. należy przechowywać w temperaturze 2-4 stopni Celsjusza.
  2. przechowywać w zaciemnionym miejscu.
  3. po otwarciu pojemnika przechowywać nie dłużej niż 60 minut w temperaturze 2-4 stopni Celsjusza
 2. Podgrzewanie
  1. nie należy podgrzewać pojemników, które zawierają świeże warzywa, owoce, nabiał,
  2. pojemniki jak i folia stosowane w naszej firmie posiadają certyfikaty, które są dopuszczone do kontaktu z żywnością.
 3. Przydatność
  1. termin przydatności nie dłużnej niż 24 h od dostarczenia.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http

§ 11
Zwrot za zamówienie w wyniku reklamacji

 1. Zwrot wyniku reklamacji – po rozpatrzeniu reklamacji, istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za część lub za całość zamówienia w terminie do 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot będzie dokonany tylko i wyłącznie w wyniku stwierdzenia zaniedbania lub nieprawidłowości w procesie produkcji.
 2. Inne przypadki zwrotu środków za niewykorzystane dni cateringu będą zwracane na kartę podarunkową, która będzie ważna przez 365 dni od dnia wystawienia lub bezkosztowe przesuniecie niewykorzystanych dni na inne wskazane dni przez klienta.

§ 12 Zawieszenie dostaw

 1. Zawieszenia dostaw odbywają się minimum 36 h przed planowaną dostawą, informacja o zawieszeniu (data początku zawieszenia i końca zawieszenia) musi zostać przesłana mailowo na adres: zamowienia@catering-vinnica.pl.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy